Top
ธีโอวิท

ชื่อสามัญ : ซัลเฟอร์ (Sulfur)

สารสำคัญ : ซัลเฟอร์ (Sulfur 80% WG)

กลุ่มสาร : Inoganic (กลุ่ม M02)

ลักษณะสาร ผงสีน้ำตาล

คุณสมบัติ

• ช่วยป้องกันกำจัดราแป้ง ราสนิม

• ช่วยป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน ไรสนิมส้ม ไรกำมะหยี่

• แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น หรือในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป