Top
คิว-เท็ค

กลุ่มสาร : สารทำความสะอาดทางการเกษตร (Agriculture Disinfactant)

ลักษณะสาร น้ำสีขาวใส

คุณสมบัติ

• สามารถกำจัดเชื้อโรคทางการเกษตร เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ใช้กำจัดสาหร่ายและตะไคร่น้ำได้ บนต้นพืช และระบบน้ำหยด สปริงเกอร์

• ใช้ทำความสะอาดกำจัดสาหร่ายและตะไคร่น้ำในรางปลูกระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

• สามารถใช้เสริมประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อราให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร