Top
ไลเซน

ชื่อสามัญ : เฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate)

สารสำคัญ : fenpyroximate ...............5% W/V SC

กลุ่มสาร : Acaricide 21A

ลักษณะสาร : ครีมสีขาว

คุณสมบัติ

• สารกำจัดไรประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดไรแดงแอฟริกา ไรขาว ไรสนิม เป็นต้น
• ออกฤทธิ์กำจัดแบบสัมผัสตาย
• สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช และเมื่อสัมผัสถูกไรศัตรูพืชจะออกฤทธิ์กำจัดทันที 
• กำจัดไรได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ทั้งตัวแก่ และระยะไข่
• ออกฤทธิ์ป้องกันได้ยาวนานถึง 14 วัน

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : อัตรา 10-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของไร

หมายเหตุ : การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง เมื่อฉีดพ่นครบ 3 ครั้ง แล้วยังพบการระบาดให้เปลี่ยนกลุ่มสารกำจัดแมลงเป็นกลุ่มอื่น เพื่อลดการดื้อยาของหนอนและแมลง