Top
เทคนิคการผลิตแตงกวาคุณภาพ

ฤดูกาลที่เหมาะสม

*  แตงกวาเป็นพืชเถาเลื้อย ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

*  ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ ให้การเจริญเติบโตทางลำต้นอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน และติดผลในระยะเริ่มฤดูหนาวจะให้ผลผลิตดี

*  ฤดูร้อน บางช่วงอาจจะพบปัญหาดอกร่วง  ทำให้ผลผลิตลดลง

*  ฤดูหนาว ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส แตงกวาจะมีอาการชะงักการเจริญเติบโต

*  เพาะกล้า ใช้เมล็ด 150-200 กรัม/ไร่ (หยอดหลุม 300 กรัม/ไร่) 

*  ผลผลิต 5-6 ตัน/ไร่

บทความที่เกี่ยวข้อง